POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1 Polityka przetwarzania danych osobowych (dalej Polityka) ma na celu ochronę praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane (dalej jako Operator). 1.2. Polityka została opracowana zgodnie z. 1.3. Polityka zawiera informacje, które podlegają ujawnieniu zgodnie z i jest dokumentem publicznie dostępnym. 2. Informacje o operatorze 2.2. wyznaczony jako odpowiedzialny za organizację przetwarzania danych osobowych. 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 3.1. Operator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnej i rzetelnej w celu wypełnienia powierzonych funkcji, uprawnień i obowiązków, realizacji praw i uzasadnionych interesów Operatora, pracowników Operatora oraz osób trzecich. 3.2. Operator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą. 3.3. Operator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, z wykorzystaniem technologii komputerowej i bez użycia takich środków. 3.4. Działania związane z przetwarzaniem danych osobowych obejmują gromadzenie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie i niszczenie. 3.5 Na terytorium znajdują się bazy danych zawierające dane osobowe obywateli. 4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników 4.1 Operator przetwarza dane osobowe pracowników Operatora w ramach stosunków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych pracowników. 4.2. Operator przetwarza dane osobowe pracowników w celu realizacji umów o pracę, przestrzegania norm, a także w celu: prowadzić ewidencję personelu; prowadzić zapisy księgowe; realizuje funkcje, uprawnienia i obowiązki powierzone Operatorowi, w tym udostępnianie danych osobowych. przestrzegać norm i wymagań dotyczących ochrony pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego pracowników, bezpieczeństwa mienia; kontrolować ilość i jakość wykonanej pracy; zapewnić świadczenia i zapewnione odszkodowanie; otwierać osobiste rachunki bankowe pracowników w celu przelewania wynagrodzeń; ubezpieczać w ramach dobrowolnych programów ubezpieczenia zdrowotnego; organizować szkolenia pracowników publikować na stronie internetowej, w wewnętrznych katalogach, książki adresowe organizacji. 4.3. Operator nie podejmuje decyzji wpływających na interesy pracowników na podstawie ich danych osobowych pozyskanych drogą elektroniczną lub wyłącznie w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania.